Yasal Uyarı

YARIŞMACI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ
AYDINLATMA BEYANI

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (“STM” ya da “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’KVKK’’) 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca, STM olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz. 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Mezkûr kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Şirketimizin işletmesel faaliyet süreçlerinin, iş ilişkilerimizin, insan kaynakları, kurumsal iletişim, iş geliştirme, strateji geliştirme, pazarlama, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ve sözleşme süreçlerinin yürütülebilmesi başta olmak üzere her türlü ticari faaliyetlerimiz ile çalışmalarımızın yürütülebilmesi ile ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi, teknik süreçlerin devamı, Şirketin ticari güvenliğinin sağlanabilmesi gibi ve bunlara ileride eklenebilecek sair kapsamlarda işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

STM tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.  Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.stm.com.tr internet adresinden STM Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, STM tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.  

4. Yurtdışına Veri Aktarımı

STM tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.  

5. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik yahut otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik ve sair şekilde, online kanallar, sosyal medya hesapları, e-posta adresleri, kurumsal iletişim, iş geliştirme, strateji geliştirme, pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) faaliyetleri başta olmak üzere STM tarafından farklı departmanlar ve farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; yukarıda anılan ve bunlara ileride eklenebilecek olan sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve her türlü ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır.

Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

6. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.stm.com.tr adresindeki Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Mustafa Kemal Mahallesi, 2151.  Cadde No:3/ A Çankaya 06530 Ankara adresine yahut privacy@stm.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. STM, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
f) KVKK’nın 7.  maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
g) Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla STM ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, başta KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

8. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Mustafa Kemal Mahallesi, 2151.  Cadde No:3/ A Çankaya 06530 Ankara adresine yahut privacy@stm.com.tr e-posta adresine bildirebilirsiniz.


YARIŞMACI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA BEYANI

STM tarafından, KVKK’nın ilgili hükümlerine uygun olarak bilgime sunulan “Yarışmacı Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Beyanı” ve “STM Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası” nın sınırları çerçevesinde,

Yarışmacı Kaydı aracılığıyla STM ile paylaştığım kişisel verilerimin, tarafımla iletişime geçilmesi, ilgili mevzuatın gereklerinin ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanması, STM’nin uyguladığı süreçlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi başta olmak üzere, STM’nin her türlü ticari faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, http://www.stm.com.tr İnternet Sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası” nı ve yukarıda yer alan “Yarışmacı Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Beyanı” nı okuduğumu ve anladığımı;

Ayrıca STM ile paylaştığım kişisel verilerimin yukarıda yer beyana uygun, doğru ve eksiksiz bilgiler olduğunu, söz konusu kişisel verilerimde herhangi bir değişiklik olması halinde, bu hususu derhal STM’ye yazılı olarak bildireceğimi ve güncel bilgileri içeren yeni bir beyannameyi imzalayarak STM’ye temin edeceğimi; kabul, beyan ve taahhüt ederim.